STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 681/QĐ-TTg Quyết định ban hành lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030 04/06/2019
2 681/QĐ-BCT Quyết định về việc thành lập Văn phòng JP88 Live Casino JP88 hơn và JP88 Live Casino tiêu dùng bền vững 02/03/2018
3 679/QĐ-BCT Quyết định về việc thay thế Trưởng Ban điều hành thực hiện Chiến lược JP88 Live Casino JP88 hơn trong công nghiệp đến năm 2020 02/03/2018
4 680/QĐ-BCT Quyết định về việc thay thế thành viên Ban điều hành Chương trình hành động quốc gia về JP88 Live Casino và tiêu dùng bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 02/03/2018
5 4917/QĐ-BCT Quyết định ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững 29/12/2017
6 622/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững 10/05/2017
7 76/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về JP88 Live Casino và tiêu dùng bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 11/01/2016