STT Tên tài liệu Cơ quan ban hành Tải về Xem online
1 Các phương pháp và thiết bị quan trắc môi trường nước, 2006, 266 trang Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
2 Các quá trình chế biến trong công nghệ thực phẩm, 146 trang Khoa công nghệ hóa học, Đại học công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh
3 Giáo trình hóa học môi trường, PGS.TS Đặng Đình Bạch, 357 trang Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật
4 Giáo trình Kinh tế chất thải, 2006, 345 trang NXB Giáo dục
5 Báo cáo phát triển Việt Nam năm 2011 - Quản lý tài nguyên thiên nhiên Ngân hàng thế giới tại Việt Nam
6 Đầu tư cho các dự án JP88 sportsbook năng lượng hiệu quả và JP88 Live Casino JP88 hơn ở Việt Nam Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC)
7 Mẫu chương trình tập huấn về SXSH cho các chuyên gia tư vấn về SXSH (N5) Văn phòng CPSI
8 Tài liệu hỗ trợ giảng viên tập huấn về SXSH (N5) CPSI
9 Tài liệu hướng dẫn giảng viên tập huấn về SXSH (N5) CPSI
10 Giới thiệu về SXSH (N5) CPSI
11 SXSH với doanh nghiệp công nghiệp (N5) CPSI
12 Các điển hình áp dụng SXSH (N5) CPSI
13 Tổng quan các bước đánh giá SXSH (N5) CPSI
14 SXSH và quản lý nội vi (N5) CPSI
15 SXSH và quản lý chất lượng (N5) CPSI